top of page

REGLEMENT

WOUDHAVEN REGLEMENT

 

 

Artikel 1.

Dit havenreglement geldt voor de gehele Recreatiehaven ,bestaande uit:

 • de haven

 • bijhorende aanlegkades grasterrein

 • de bijbehorende parkeerterreinen

Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

 

Het is niet toegestaan om:

 1. Hinderlijk lawaai te maken;

 2. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur s morgens is het stilte tijd;

 3. Geluid te maken waar andere gasten last van hebben;

 4. Afvalstoffen uit het boord toilet te lozen in het water;

 5. De haven te verontreinigen met olie, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of andere milieu verontreinigende stoffen;

 6. Huisdieren los te laten lopen;

 7. Vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen;

 8. Motoren te laten draaien ander dan om het vaartuig/of het voertuig te verplaatsen;

 9. Elders een ligplaats in te nemen dan is overeengekomen;

 10. Met hinderlijke snelheid te varen;

 11. De max snelheid is 5 km per uur, en een zo min mogelijke golfslag (nb: dit kan dus langzamer zijn dan de 5 km!);

 12. Om het vaar- of voertuig in een onverzorgde staat achter te laten;

 13. Open vuur is verboden, barbecueën is toegestaan in een degelijke barbecue van de grond af;

 14. Eigendommen buiten het vaartuig achter te laten;

 15. Om het vaartuig als (permanente) woon-en/of verblijfsplaats te kiezen;

 16. Om materialen aan de stijgers te bevestigen anders dan stootkussens;

 17. Vluchtwegen, looproutes, steigers en uitgangen te blokkeren;

 18. Openbaar drugs te gebruiken;

 19. Dronken zich op de haven te bevinden;

 20. Geluidsinstallaties te gebruiken.

 

Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

 

 

 

Artikel 4

4a.Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten.

Dagrecreanten dienen hun afvalzakken zelf weer retour te nemen.

4b. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen dient men de aanwijzingen op te volgen van de havenmeester. Ingeval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreiniging stoffen te (doen) verwijderen.

4c. Het gebruik van elektriciteit dient uitsluitend te geschieden door gebruik te maken van de aanwezige contactdozen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte leidingen en stekkers. De woudhaven is niet aansprakelijk voor schade aan schepen en/of inventaris daarvan ten gevolge van onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

4d. Omvangrijke bouw-, verbouw-, renovatie- en reparatieactiviteiten aan de vaartuigen, kunnen door De Woudhaven worden verboden of aan voorwaarden worden gebonden. Genoemde werkzaamheden mogen in geen geval hinder of schade veroorzaken voor naburige ligplaatshouders, en/of verontreiniging opleveren voor het milieu.

 

Artikel 5

De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 6

Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester.

 

Artikel 7

Een ieder die zich op de Recreatiehaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven) regels.

 

Artikel 8

Op de ligplaats is het niet toegestaan om de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht; accu's (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;

 

Artikel 9

Op de ligplaats is het niet toegestaan om:

Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten die hinderlijk zijn voor mede havengebruikers en/of omgeving; steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;

Tenzij anders is overeengekomen met de havenmeester.

 

Artikel 10

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken, tenzij besproken met havenmeester.

 

Artikel 11

Het plaatsen van tenten en/of windschermen en partytenten is niet toegestaan.

Tenzij anders is afgesproken met de havenmeester,

De havenmeester heeft ten alle tijden het recht de tenten/windschermen en partytenten te verwijderen .

 

Artikel 12

Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan in de Woudhaven.

 

Artikel 13

De looppaden en steigers dienen ten alle tijden vrij te zijn. Zitten op gras kades dient minimaal 1,5 meter uit de paden.

 

Woudhaven

Seizoen 2020

bottom of page